Настоящата политика за защита и поверителност на личните данни определя и регулира правоотношенията във връзка със събирането, обработването и съхранението на лични данни между Жана-СД ООД - електронен магазин, действащ чрез електронната си страница www.jana-sd.com, наричан по-долу „Жана-СД“, „Администратор“, „Електронен магазин“ или само “www.jana-sd.com“ и Клиентите на Електронния магазин www.jana-sd.com, наричани по-долу „Клиенти“, или „Потребители“.

1. Обща информация:

Жана-СД зачита и уважава правото на конфеденциалност/ поверителност на личните данни на всеки един свой Потребител и Клиент. В тази връзка Жана-СД поема ангажимента да пази и защитава личните данни, предоставени доброволно от своите Потребители. Жана-СД обработва личните данни на своите Потребители в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 -Общ регламент за защита на личните данни.

Основна цел за събирането на лични данни е изпълнението на поетите от Жана-СД ангажименти за качествено предоставяне на услуга. Събирането, съхранението и обработката на лични данни се осъществява чрез електронната платформа на електронен магазин Жана-СД – www.jana-sd.com или директно от Клиенти, свързали се с Жана-СД по имейл или чрез телефонно обаждане.

2. Данни за Администратора на лични данни:

Жана-СД ООД

ЕИК: 200210406

Седалище и адрес на управление:  гр. Бургас, жк Меден рудник, бл. 33 вх. Г. Ап. 74

Данни за кореспонденция: Тел.: 0878385634; Email: janasd@abv.bg

3. Данни за контролен орган:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: https://www.cpdp.bg/

4. Лични данни, които Администраторът обработва

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 Жана-СД събира и обработва следните доброволно предоставени от Потребителите на Електронен магазин www.jana-sd.com данни:

- Лично и Фамилно име на физическо лице с цел оформяне на договора за продажба и при доставка на продукта;

- Информация за обратна връзка с цел потвърждаване на поръчката и възможност за контакт при доставка: Телефон, Имейл адрес;

- Адрес за доставка на стоки и продукти с цел доставяне на поръчаните стоки;

- При необходимост (напр. при издаване на фактура)- Име, Булстат, Адрес на юридическо лице, МОЛ, лице и телефон за контакт; 

- При необходимост (напр. при плащане по банков път)- Банкови данни, в случай когато потребителят е заявил по свое желание услуга, за която се изискват банкови данни.

5. Основание и цел за събиране на лични данни

Събирането, съхранението и обработката на лични данни се прави с цел изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, при който се обработват заявки и запитвания, потвърждават се поръчки, направени от Клиентите и се изпращат до посочения адрес.

Основанието за осъществяване на тези дейности е изрично получено съгласие от Клиента чрез електронната платформа на www.jana-sd.com  или директно от Kлиенти, свързали се с магазин Жана-СД.

6. Лични данни и Трети страни

Предоставените лични данни не се разкривани на трети лица, освен с цел доставка на закупените от Клиентите продукти. В този случай данните се предоставят на лицензиран пощенски оператор- Куриерска Фирма. Информация може да бъде предоставена и на изрично оправомощени или упълномощени от Клиентите лица.

В случаите когато определена информация е необходимо да се предостави на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с нарушения на договора или незаконно поведение, Жана-СД запазва правото си да предостави необходимата информация. Информация може да бъде разкрита, когато такава е изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

7. Права на Потребителя

Потребителят има право по всяко време да бъде информиран относно съхраняваната за него информация, да достъпва, коригира, актуализира, променя или изтрива част от своите лични данни в профила си, създаден в електронен магазин www.jana-sd.com , да oграничава обработването им от страна на Администратора, в случаите когато те не са необходимо при извършване на дадена поръчка или когато вече не иска да бъде клиент на Жана-СД.

При получаване на писмена молба от Ваша страна, Жана-СД може да Ви предостави Вашите лични данни, които съхранява, както и да поправи или заличи тези данни.

8. Задължения на Потребителя

Ако Потребителят предоставя данни за друго лице, негово задължение е да информира човека, за предоставянето на данните му както и за съдържанието на настоящата Политика. Потребителят има за задължение да извърши всичко необходимо, свързано с това предоставяне, спрямо местното законодателство.
Задължение на Потребителя е информацията и данните, които той ни предоставя, да са верни и точни.

9. Съгласие за обработка на лични данни от страна на Потребителя

Използвайки електронния магазин, Потребителят декларира, че е съгласен да бъдат събирани и обработвани личните му данни в съответствие с настоящата политика за защита и поверителност на личните данни както и декларира, че е информиран за съдържанието на настоящата политика (какви точно са събираните от магазина лични данни; целта, поради която те се събират, обработват и съхраняват; задълженията и правата на Потребителя). Предоставяйки информация, Потребителят гарантира за нейната точност и достоверност.

10. Промени в настоящата политиката

При настъпили промени в настоящата политиката, свързана със защитата и поверителността на личните данни ще бъдат оповестени на настоящата страница.