Общи условия

Общи условия

Jana-sd.com е интернет приложение за електронна търговия. Използването на jana-sd.com означава, че Потребителят познава условията, поместени на сайта, в резултат на което се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията се прилагат еднакво за всички Потребители. Всяка поръчка от страна на Потребителя има силата на договор за покупко-продажба между двете страни, като извършването на самата заявка има силата на волеизявление от страна на клиента за сключването на договора. Договорът поражда действие между страните след проверка на наличността на стоката предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез посочения електронен адрес.

С потвърждение на поръчката по смисъла на закона се сключва договор за продажба от разстояние.

              С окончателното оформяне и потвърждение на поръчката, Вие като клиент се съгласявате с условията, при които стоката ще Ви бъде доставена. 

 

Права и задължения на Потребителя (Клиента)

   Клиентът се задължава:

            При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

 

            Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на поръчани продукти от името на първоначалния клиент, направил и платил поръчката, същото няма право да върне стоката или да прави възражения по доставката. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване третата страна може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че приеме такава пратка и непредяви своите претенции пред куриера, клиентът губи правото си на рекламация.

 

            При отказ за получаване на стоката, извън посочените тук случаи, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети jana-sd.com за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

 

             В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, “jana-sd.com” се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

Права на клиента:

   Клиентът има право в рамките на 7 /седем/ работни дни, считано от деня следващ получаването й, да я откаже и върне при следните условия:

                                                                                                              

Права и задължения на Продавача

          Жана-СД ООД се задължава да спазва конфиденциалност във връзка с личните данни на клиента и да не ги разкрива на трети лица, освен в следните случаи:

♦   Клиентът е предоставил неверни данни;

♦   При изрично съгласие от страна на клиента;

♦   Информацията се изисква от упълномощени от действащото законодателство лица.

 

Рекламация

 

         С използване на електронния магазин Вие като клиент безусловно се съгласявате с изложените по-горе Общи условия и се задължавате да ги спазвате. Моля не използвайте магазина, ако не сте съгласни с тях.